ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT1.                  FŐ FOGALMAK
1.1       Tóth József egyéni vállalkozó: Tóth József egyéni vállalkozó,székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 1., adószám: 66962883/1/29, e-mail: info@anitaszalon.hu, telefon:+3652 320 343, +36 70 775 1990.
1.2      Honlap:  www.anitaszalon.hu.
1.3      Felhasználók: a Honlap olvasói,látogatói, felhasználói, minden természetes vagy jogi személy vagy másjogalany, aki a Honlapot legalább egy alkalommal meglátogatja, megtekinti, aHonlapon regisztrál, hírlevélre feliratkozik vagy bármilyen, Tóth József egyénivállalkozó által a Honlapon vagy másutt meghirdetett nyereményjátékon résztvesz (együttesen: ”Felhasználás”).
1.4      Ügyfelek: Tóth Józsefegyéni vállalkozóval esküvői ruha-, szalagavató ruha-, keringőruha-, alkalmi ésbáli ruha-, kellékekről szóló bérleti szerződés,  táncruha bérletiszerződés, csoportos táncruha bérleti szerződés vagy más hasonló szerződés, újtermék adásvételi szerződés, használt ruha adásvételi szerződés (atovábbiakban: ”Szerződések”) alapján szerződéses jogviszonybanlévő ügyfelek, vásárlók, viszonteladók, üzleti partnerek.
1.5      ASZ: a jelen adatvédelmiszabályzat
1.6       Személyes adat: atermészetes személy Felhasználóval vagy Ügyféllel kapcsolatba hozható adat, ígykülönösen az érintett személyi igazolványban szereplő teljes vezeték- éskeresztneve, személyazonosításra alkalmas azonosító adata, anyja neve,születési helye és ideje, állandó lakcíme, e-mail címe, telefonszáma, egyéb,elektronikus kapcsolattartásra alkalmas adata, valamint az ezen adatokbóllevonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
1.7      Egyéb adat: a jogi személy és egyéb, nem természetes személy jogalanyFelhasználóval vagy Ügyféllel kapcsolatba hozható adat, így különösen cégnévvagy egyéb elnevezés, cégjegyzékszám, adószám vagy más azonosításra alkalmasadat, székhely címe, a képviselő vagy kapcsolattartó személy adatai, e-mail címe, telefonszáma, egyéb,elektronikus kapcsolattartásra alkalmas adata, valamint az ezen adatokbóllevonható, az érintettre vonatkozó következtetés
1.8      Adat: a személyes adat és az egyéb adat összessége
1.9       Adatkezelés:adatkezelésnek minősül az adatokon vagy az adatokkal végzett bármely műveletvagy a műveletek összessége, így különösen az adatok gyűjtése, felvétele,rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése,valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása
1.10     NAIH határozat: a Nemzeti Adatvédelmi ésInformációszabadság Hatóság Tóth József egyéni vállalkozót, mint adatkezelőt aNAIH-4104187/2016 szám alatt, a fenti határozatban nyilvántartásba vette
1.11    Hozzájárulás: a Felhasználó akaratának önkéntes és határozottkinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyelfélreérthetetlen beleegyezését adja az Adatok teljes körű vagy egyesműveletekre kiterjedő kezeléséhez. Megfelelő tájékoztatásnak minősül a jelenASZ Honlapon történő közzététele és az ASZ módosításának a jelen ASZ 2.4pontjában foglaltak szerinti közlése.
 
2.                  ÁLTALÁNOSRENDELKEZÉSEK, AZ ASZ HATÁLYA
2.1             A jelen ASZ a Felhasználók és az Ügyfelek Adatainakkezelésére, felhasználására, tárolására (= Adatkezelés) vonatkozó szabályokattartalmazza.
2.2      A Honlap üzemeltetője Tóth József egyéni vállalkozó. Tóth József egyénivállalkozó Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, melyfőként esküvői ruhák, alkalmi és báli ruhák, szalagavató ruhák, keringő ruhák,eladásra kínált ruhák, táncruhák és kiegészítők kereskedelmével és bérbeadásávalfoglalkozik. Tóth József egyéni vállalkozó az alábbi címen működtet ruhaszalont:4025 Debrecen, Petőfi tér 1.
2.3       Az Adatok védelméhez fűződőalkotmányos alapjog tiszteletben tartása érdekében a jelen ASZ célja azAdatkezelésre vonatkozó adatkezelési elvek és szabályok meghatározása. A jelen ASZ a hatálybalépés napján léphatályba. A hatálybalépés napja a jelen ASZ a Honlapon történő közzétételéneknapja, azaz 2017. március 28. napja. Az ASZ rendelkezései a hatálybalépésnapjától valamennyi Felhasználóra és Ügyfélre vonatkoznak.
2.4       Tóth József egyéni vállalkozófenntartja magának a jogot az ASZ módosítására. Tóth József egyéni vállalkozóbiztosítja, hogy a hatályos ASZ a Honlapon folyamatosan elérhető legyen. AzASZ-nak mindenkor tartalmaznia kell a hatálybalépésének napját. ValamennyiFelhasználó és Ügyfél elfogadja, hogy az Adatkezelésre az Adatkezelés napjánhatályos ASZ rendelkezései az irányadóak. Az ASZ módosítása esetén Tóth Józsefegyéni vállalkozó köteles jól látható módon jelölni az ASZ szövegében amódosításokat és jelezni ezen módosítások hatálybalépésének napját.
2.5      A Felhasználó a Felhasználással, az Ügyfél a valamely Szerződés aláírásávalelfogadja, hogy az ASZ szabályait elolvasta, megértette és elfogadta.
 
3.                  JOGSZABÁLYIHIVATKOZÁS
3.1      A jelen ASZ a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően készült, különöstekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságrólszóló 2011. évi CXII. törvényre (a továbbiakban: ”Adatvédelmi törvény”),a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatokkezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényre, az egyének védelméről a személyesadatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján keltegyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvényre, az elektronikuskereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggőszolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre, valamint aPolgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban:”Ptk.”,a továbbiakban együttesen: ”Jogszabályok”).A jelen ASZ-ben nem szabályozott kérdésekre a Jogszabályok és az egyéb, aFelhasználás vagy a Szerződés megkötésének napján hatályos magyar jogszabályokrendelkezései az irányadóak.
 
4.                  AZ ADATKEZELÉS ELVEI
4.1       Az Adatkezelés biztonsága:Tóth József egyéni vállalkozó az Adatokat bizalmasan kezeli és tiszteletbentartja a Felhasználók és az Ügyfelek információs önrendelkezési jogát. TóthJózsef egyéni vállalkozó megteszi azokat a technikai és szervezésiintézkedéseket és a jelen ASZ-ben kialakítja azokat az eljárási szabályokat,amelyek a Jogszabályokban foglalt kógens szabályok érvényre juttatásáhozszükségesek. Az Adatkezelésre kizárólag Tóth József egyéni vállalkozótulajdonosa, vezető tisztségviselője és Tóth József egyéni vállalkozóval munkaviszonybanálló munkavállalói – vagy külön szerződéses kikötés esetén – megbízottjai vagy(al)vállalkozó jogosultak. Utóbbi két esetben mind a megbízási, mind a(zal)vállalkozási szerződésben Tóth József egyéni vállalkozóval szerződő feletköteleztetni kell a jelen ASZ-ben foglalt rendelkezések betartására, ezenrendelkezések megszegése esetén pedig a jogi következményekre. Tóth Józsefegyéni vállalkozó az Adatkezelés során adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
4.2       Az Adatkezelés jogalapja:Az Adatkezelésre csak a Felhasználó vagy Ügyfél önkéntes hozzájárulása vagyJogszabály(ok) által elrendelt kötelező adatszolgáltatás esetében kerül sor. TóthJózsef egyéni vállalkozó az általa kezelt Adatokat - a hatóságok vagy másállami szervek részére elrendelt kötelező adatszolgáltatás esetét kivéve -harmadik személynek csak a Felhasználó vagy Ügyfél előzetes engedélyével adjaki. Az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt Tóth József egyénivállalkozó minden egyes adatkérés esetén megvizsgálja, hogy valóban fennáll-eaz adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége, továbbá azt is, hogy az adatkérésvalamennyi kért adat vonatkozásában jogilag megalapozott-e.
4.3       Az Adatkezelés célhozkötöttsége: Adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlásaés kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az Adatkezelésnek valamennyiadatkezelési esemény során meg kell felelnie e célnak. Csak olyan Adatkezelhető, amely az Adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, acél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben ésideig.
4.4       Az Adatkezelés célja: az Adatkezelés célja, hogy Tóth Józsefegyéni vállalkozó a Felhasználók és az Ügyfelek irányában fennálló,jogszabályon vagy valamely Szerződésen alapuló jogait és kötelességeitgyakorolja, a Felhasználókat és az Ügyfeleket azonosítsa, egymástólmegkülönböztesse, a Felhasználók, valamint az Ügyfelek adatait statisztikaicélokra és hirdetési tevékenysége során felhasználja, a Felhasználók, valamintaz Ügyfelek részére reklámüzeneteket küldjön, továbbá ellenőrizze Tóth Józsefegyéni vállalkozó által a Felhasználóknak és az Ügyfeleknek nyújtottszolgáltatások színvonalát.
4.5       Az Adatok tárolása: TóthJózsef egyéni vállalkozó megteszi mindazon technikai és szervezésiintézkedéseket, amelyek az Adatok biztonságos tárolásához, illetéktelenszemélyek által történő felhasználás megakadályozásához, így különösenhozzáférés megakadályozásához, jogosulatlan továbbításhoz, nyilvánosságrahozatalhoz, megváltoztatáshoz vagy törléshez szükségesek.
4.6       A Felhasználó, illetve azÜgyfél tájékoztatása: A Felhasználó, illetve az Ügyfél kérelmére TóthJózsef egyéni vállalkozó kizárólag e-mailben ad tájékoztatást a Felhasználónak,illetve az Ügyfélnek a saját Adata kezelésének céljáról, jogalapjáról,időtartamáról, és az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - azérintett Adat továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról éscímzettjéről. A Felhasználó, illetve az Ügyfél tudomásul veszi, hogy TóthJózsef egyéni vállalkozó harmadik fél Felhasználónak, Ügyfélnek vagy semFelhasználónak, sem Ügyfélnek nem minősülő harmadik személynek – az államihatóságnak történő adatközlés esetét kivéve – más Felhasználó vagy ÜgyfélAdatát nem köteles és nem is jogosult kiadni.
4.7       Szabad Adatkezelés: Valamennyi Felhasználó és Ügyféltudomásul veszi, hogy Tóth József egyéni vállalkozó jogosult a Felhasználó,illetve az Ügyfél ún. szabadon fellelhető Adatait, azaz a nyilvános állami vagymás adatbázisokban fellehető Adatait szabadon, a Felhasználó engedélye nélkülkezelni.
 
5.                  ADATKEZELÉS
5.1      Tóth József egyéni vállakozó a testre szabott kiszolgálás érdekében aFelhasználók számítógépén kis adatcsomagot (ún. "cookie"-t) helyezel. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésénekbiztosítása a felhasználó élmény növelése és személyére szabása, valamint azoldal használatával kapcsolatos információk gyűjtése érdekében. Néhány Cookiecsak átmeneti és eltűnnek, ha bezárja Felhasználó az általa használt böngészőt,de vannak tartós változatok is, melyek egy ideig a számítógép által eltárolásrakerülnek. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetvebeállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Ha néhány vagyaz összes süti tiltása/eltávolítása mellett dönt – amit a böngészője beállításaiközött bármikor megtehet –, az megváltoztathatja a weboldal működését, ami a számítógépetöbbi felhasználóját is érinteni fogja. A cookie-k alkalmazásának tiltásával aFelhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal, valamint azoldal egyes funkcióinak működése nem teljes értékű.
TóthJózsef egyéni vállalkozó az oldal teljesítményének méréséhez használ olyan eszközt,amelynek segítségével a weboldalát folyamatosan fejleszti és javítja látogatóiszámára. Ezeknek a sütiknek a segítségével a weboldala működését elemezi és ahonlap használata során az általános munkamenetet tárolja (különösen, de nemkizárólagosan időpontfoglaláshoz, árajánlatkéréshez, azaz minden olyanfolyamathoz szükséges, amelyek több lépcsősek), valamint a közösségi médiapluginokhoz való kapcsolódást segíti elő. A rendszerek működtetése sorántechnikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkezőszámítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele sorángenerálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatokautomatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat arendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor,illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelőfér hozzá.
5.2      A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a Honlap bizonyos tartalmai, funkciói,nyereményjátékok stb. csak regisztrált Felhasználók számára érhetők el. AFelhasználónak a regisztráció során kötelezően meg kell adnia a következőAdatait: a Felhasználás helye (ország), a Felhasználó e-mail címe, vezetékneveés keresztneve (a továbbiakban: ”Kötelező adatok”). AFelhasználó az Adatkezeléshez való hozzájárulását a Honlapon valóregisztrációval automatikusan megadja. A regisztráció csak a Kötelező adatokmegadásával lehetséges, ezért a Felhasználó tudomásul veszi, hogy ha nem adjameg valamennyi Kötelező adatát, a regisztrációja sikertelen. A Felhasználó aregisztráció során önkéntesen megadhatja a következő adatokat: állandó lakcím,nyelv, telefonszám (mobil, illetve vezetékes), anyja neve, munkahely, beosztás,végzettség, szakterület, érdeklődési kör, cégnév vagy egyéb megnevezés,cégjegyzékszám, adószám vagy más, azonosításra alkalmas adat, székhely címe, a képviselővagy kapcsolattartó személy adatai, e-mailcíme, telefonszáma, egyéb, elektronikus kapcsolattartásra alkalmas adata (atovábbiakban: ”Extra adatok”). Az Extra adatok megadása ahírlevelek eljuttatását, statisztikai kimutatások elkészítését, valamintcélzottabb marketinganyagok kialakítását segíti, egyebekben az Extra adatokrais az Adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.A Felhasználó az Extra adatok közül tetszőleges számú adatot adhat meg.
5.3      Valamely Szerződés megkötése során Kötelező adatok az alábbiak: az Ügyfélteljes, személyi igazolványában szereplő vezeték- és keresztneve, személyiigazolvány- vagy útlevélszáma, állandó lakcíme, e-mail címe és telefonszáma.
5.4      Regisztrációhoz kötött Felhasználás esetén a Felhasználó az Adatait bármikormódosíthatja vagy törölheti a Bejelentkezés menüpont ”Saját profilom”szekciójában. Az Adatok kezelésének időtartama ebben az esetben a regisztrációtörléséig tart, azonban a Felhasználó tudomásul veszi, hogy Adatait Tóth Józsefegyéni vállalkozó kizárólag saját statisztikai- és marketingcéljaira atovábbiakban is felhasználhatja.
5.5      A Felhasználónak lehetősége van hírlevelekre történő feliratkozásra. AFelhasználó az Adatkezeléshez való hozzájárulását a hírlevélre történőfeliratkozással adja meg. A feliratkozás során a felhasználónak kötelezően megkell adnia a Kötelező adatokat, ezen kívül megadhatja az Extra adatokat vagyazok közül tetszőleges Extra adatot.
5.6      A Felhasználó a hírlevelekre történő feliratkozás során megadott Adataitbármikor módosíthatja, illetve véglegesen leiratkozhat a "Leiratkozás ahírlevélről" gombra kattintva. Az Adatok kezelésének időtartama aleiratkozásig tart, azonban a Felhasználó tudomásul veszi, hogy Adatait TóthJózsef egyéni vállalkozó kizárólag saját statisztikai- és marketingcéljairafelhasználhatja.
 
6.                  VEGYES RENDELKEZÉSEK
6.1      A jelen ASZ értelmezésére a magyar jog az irányadó.
6.2      A jelen ASZ bármely rendelkezésének érvénytelensége az ASZ többi részénekérvényességét nem érinti.
6.3      Bármilyen, a Felhasználó vagy az Ügyfél és Tóth József egyéni vállalkozó közöttaz Adatkezeléssel vagy a jelen ASZ-ben foglaltakkal kapcsolatban felmerülőjogvita esetén a Debreceni Járásbíróság, illetve a Debreceni Törvényszék rendelkezikkizárólagos illetékességgel.
 
Kelt.:Budapest, 2017. március 28.
 
Ajelen ASZ kelte és hatálybalépésnek napja: 2017. március 28. napja.